Giới thiệu chương "Cơ học lưu chất ứng dụng"

Lưu chất là những chất mà các phần tử của nó có thể di chuyển tương đối với nhau một cách dễ dàng; đó là chất lỏng và chất khí. Trong một nhà máy thực phẩm, ta có thể gặp lưu chất ở mọi nơi: nước, hơi nước, sữa, không khí, ... Một số tính chất chính của lưu chất là:

Cũng như các lĩnh vực cơ học khác, chương này sẽ bắt đầu bằng sự khảo sát các tính chất khi lưu chất không di chuyển (tĩnh học lưu chất) với thông số quan trọng là áp suất. Trong phần tiếp theo, động học lưu chất, ta sẽ xem xét đến một đại lượng quan trọng : lưu lượng. Ảnh hưởng của lực đến chuyển động của lưu chất (động lực học) được khảo sát qua hai thông số là độ nhớt, đặc trưng cho sự cản trở sụ di chuyển tương đối, và số Reynolds, đặc trưng cho chế độ chuyển động. Sau đó ta sẽ xem xét một nội dung quan trọng và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn là phương trình Bernoulli cũng như hai thành phần quan trọng trong phương trình này là tổn thất năng lượngbơm.

Cuối chương này sẽ có một vài bài tập giúp bạn vận dụng những hiểu biết thu thập được về lĩnh vực "Cơ học lưu chất ứng dụng".

Chúc bạn thu thập được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 22/12/2018