Bài tập về "Nước và Thực phẩm"

Các bài tập dưới đây giúp bạn thực hành những kiến thức thu thập trong chương "Nước và Thực phẩm". Mỗi bài tập hay câu hỏi đều chừa sẵn một ô trống (ô kết quả) để bạn ghi kết quả. Lưu ý là bạn không ghi đơn vị vào ô này và số liệu ghi vào tương ứng với đơn vị ở câu hỏi. Sau khi điền xong bạn kích vào nút "Kết quả". Nếu kết quả đúng, ô kết quả sẽ có đường viền xanh lá cây và bên cạnh ô này có dấu "V" xanh lá cây. Nếu kết quả chưa đúng, ô kết quả có đường viền đỏ và bên cạnh có dấu "X" đỏ. Bạn có thể xóa bỏ kết quả bằng cách kích vào nút "Thử lại.

Các bài tập có lời giải đi kèm nhưng ở dạng ẩn. Để hiện lời giải, bạn kích chuột vào ô "Lời giải" xanh dương nhạt. Bạn chỉ nên dùng nó để kiểm tra sau khi đã giải xong, hoặc gặp những bài quá khó, không nên lạm dụng phần lời giải này.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Bài tập 1

 

Lúa ở 32% được sấy đến 14%. Sau khi sấy, ta thu được 4 tấn sản phẩm. Hỏi ta đã làm bay hơi bao nhiêu kg nước trong quá trình sấy ?

Lời giải

Áp dụng phương trình cân bằng chất khô ta có :

    `M_1 (1 - W_1) = M_2 (1 - W_2)`

Vậy lượng lúa nguyên liệu mang đi sấy là :

    `M_1=M_2 (1-W_2)/(1-W_1)=4000xx(1-0,14)/(1-0,32)=5059\ "kg"`

Và lượng nước bay hơi trong quá trình sấy là : 5059 - 4000  =  1059 kg


Bài tập 2

 

Hỏi ta phải thêm bao nhiêu g muối NaCl vào 8 kg dung dịch 3% NaCl để thu được dung dịch có hoạt độ nước là 0,95. ?

Lời giải

Trong 8 kg dung dịch muối 3% NaCl có :

  • 0,03 × 8000  =  240 g muối NaCl
  • 8000 - 240  =  7760 g hay 7760/18  =  431,1 mol nước

Gọi `m` là số mol NaCl trong dung dịch có hoạt độ nước là 0,95. Vì NaCl phân ly thành Na+ và Cl- nên trong dung dịch này, ngoài 431,1 mol nước, còn có `m` mol Na+ và `m` mol Cl-. Do dung dịch này loãng, có `A_w` tương đối cao nên ta áp dụng định luật Raoult:

    `A_w=m_n/(m_n+m_(Na^+)+m_(Cl^-))=(431,1)/(431,1+2m) = 0,95`

Vậy :   `m=(0,05xx431,1)/(1,9)=11,35`

Vậy lượng muối cần bổ xung thêm là : (11,35 × 58,5) - 240  =  424 g


Bài tập 3

 

Sữa bột gầy có hàm lượng nước là 6% để tiếp xúc với không khí có nhiệt độ là 25ºC và độ ẩm tương đối là 60%. Hỏi sau một thời gian dài thì hàm lượng nước của sữa bột này là bao nhiêu % theo cơ sở ướt ?

Lời giải

Khi ta để sữa bột gầy tiếp xúc với không khí trong một thời gian dài thì hàm lượng nước của nó sẽ tiến tới giá trị cân bằng. Ta sẽ dùng phương trình GAB để xác định thông số này. Do hàm lượng sữa bột ban đầu thấp nên ta dự đoán là sữa bột sẽ hút ẩm.

Với các điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm, các hệ số của phương trình GAB là : `X_1 = 0,043` ; `C = 56,42` ; `k = 0,929`.

Thế các giá trị vào công thức (16), ta có :

  `X_c=(0,043xx56,42xx0,929xx0,60) / ( [1-(0,929xx0,60)] xx [1-(0,929xx0,60)+(56,42xx0,929xx0,60)])`

  `X_c=0,0958`

Từ :   `1/W=1+1/X`   suy ra :   `W=X/(1+X)`

Vậy :   `W_c=X_c/(1+X_c)=(0,0958)/(1+0,0958) =0,0874`

Sau khi tiếp xúc với không khí ở 25ºC và 60% một thời gian dài, hàm lượng nước (cơ sở ướt) của sữa bột gầy sẽ là 8,74%.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 30/12/2018