Phụ lục 4 Thiết bị truyền nhiệt

Phụ lục này cung cấp cho bạn một số số liệu cơ bản thường dùng trong các tính toán có liên quan đến các thiết bị truyền nhiệt. Phụ lục gồm hai nhóm, nhóm thứ nhất cung cấp hệ số F khi tính toán hiệu số nhiệu độ trung bình, nhóm thứ hay cung cấp giá trị của mức hiệu quả của thiết bị truyền nhiệt.

PL 4.1 Hệ số F

 

Phụ lục này trình bày 2 đồ thị tương ứng với hai dạng của thiết bị truyền nhiệt. Các sơ đồ này giúp ta tính hiệu số nhiệt độ trung bình của dạng thiết bị truyền nhiệt tương ứng theo công thức:

    `bar(DeltaT)=F\ bar(DeltaT)_(nc)`

Trong đó `bar(DeltaT)_(nc)` là hiệu số nhiệt độ trung bình tính theo sơ đồ ngược chiều


(A)FP 00,20,40,60,81,00,50,60,70,80,90,0 0,68M4,03,02,01,51,00,80,60,40,2 T''1T'1 T''2T'2

(B)FP 00,20,40,60,81,00,50,60,70,80,90,0 4,03,02,01,51,00,80,60,40,2 T'1T''1 T'2T''2

Cấu tạo của các đồ thị này như sau :

  • Trục hoành của các đồ thị là số `P` với : `P=(T_1^'-T_1^″ )/(T_1^'-T_2^')`
  • Các đường cong màu đỏ, mỗi đường cong tương ứng với một giá trị của số `R` với:
      `R=(T_2^″-T_2^')/(T_1^'-T_1^″)`

Vì vậy trước khi dùng đồ thị để xác định `F`, ta cần tính `P` và `R`.


Thí dụ

Một thiết bị truyền nhiệt hoạt động theo sơ đồ (A) có `T_1^' = 120"°C"` ; `T_1^(″) = 60"°C"` ; `T_2^' = 20"°C"` ; `T_2^(″) = 68"°C"`.

1. Giá trị `F` của thiết bị này là bao nhiêu ?

Lời giải

Giá trị `P` và `R` của thiết bị này là :

    `P=(T_1^'-T_1^″)/(T_1^'-T_2^') =(120-60)/(120-20)=0,6`

    `R=(T_2^″-T_2')/(T_1^'-T_1^″)=(68-20)/(120-60) = 0,8 `

Để xác định giá trị `F` của thiết bị này trên sơ đồ (A), ta làm như sau :

  • kẻ một đường thẳng đứng qua giá trị `P = 0,6`,
  • đường thẳng này cắt đường cong ứng với giá trị `R = 0,8`   tại điểm M,
  • chiếu điểm M sang trục F ở bên trái, ta có  `F = 0,68`.

2. Hiệu số nhiệt độ trung bình của thiết bị này ? (đơn vị là °C)

Lời giải

Trước tiên ta đi tính `bar(DeltaT)`. Theo sơ đồ ngược chiều thì :

    `DeltaT^' = T_1^' - T_2^″ = 120 - 68 = 52"°C"`

    `DeltaT^″ = T_1^″ - T_2^' = 60 - 20 = 40"°C"`

Vậy :

    `bar(DeltaT)_(nc)=(DeltaT^″-DeltaT^')/(ln\ (DeltaT^″)/(DeltaT^')) = (52-40)/(ln\ 52/40) = 45,74"°C"`

Do đó :   `bar(DeltaT)=F\ bar(DeltaT)_(nc) =0,68xx45,74=31,1"°C" `


PL 4.2 Giá trị của mức hiệu quả

 

Các đồ thị trong phụ lục này dùng để xác định mức hiệu quả của thiết bị truyền nhiệt hoạt động theo sơ đồ tương ứng.


εNTU(A) 123451,00,80,60,40,30 00,250,500,751,00

εNTU(B) 123451,00,80,60,40,30 0, ∞0,250,500,751,00421,33 1 2

Cấu tạo của các đồ thị này như sau :

  • Trục hoành của các đồ thị là số đơn vị truyền nhiệt `NTU` (Number of Transfer Units) với : `NTU = (UA)/W_min`.
  • Các đường cong màu hồng. Đối với sơ đồ (A), mỗi đường cong tương ứng với một giá trị của tỷ số `W_min/W_max`. Còn đối với sơ đồ (B), mỗi đường cong tương ứng với một giá trị của tỷ số `W_1/W_2`.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 31/12/2018