Bài tập về đơn vị và thứ nguyên

Các bài tập dưới đây giúp bạn thực hành những kiến thức thu thập trong chương "Đơn vị & Thứ nguyên". Mỗi bài tập hay câu hỏi đều chừa sẵn một ô trống (ô kết quả) để bạn ghi kết quả. Lưu ý là bạn không ghi đơn vị vào ô này và số liệu ghi vào tương ứng với đơn vị ở câu hỏi. Sau khi điền xong bạn kích vào nút "Kết quả". Nếu kết quả đúng, ô kết quả sẽ có đường viền màu xanh lá cây và bên cạnh ô này có dấu "V" xanh lá cây. Nếu kết quả chưa đúng, ô kết quả có đường viền màu đỏ và bên cạnh có dấu "X" màu đỏ. Bạn có thể xóa bỏ kết quả bằng cách kích vào nút "Thử lại".

Các bài tập có lời giải đi kèm nhưng ở dạng ẩn. Để hiện lời giải, bạn kích chuột vào ô "Lời giải" màu xanh dương nhạt. Bạn chỉ nên dùng nó để kiểm tra sau khi đã giải xong, hoặc gặp những bài quá khó, không nên lạm dụng phần lời giải này.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Bài tập 1

 

Đổi các số đo sau sang hệ SI :

Lời giải

  `164\ "Btu"/"h" = 164xx(1054,8\ "J")/(3600\ "s") = 48,05\ "W"`


Lời giải

  `250\ "ft"^3/"min" =250xx((0,3048)^3\ "m"^3)/(60\ "s") = 0,1180\ "m"^3/"s"`


Lời giải

Ta có nhận xét rằng đây chính là đơn vị của nhiệt dung riêng, vì thế °F liên quan đến độ chênh lệch nhiệt độ. Mà °F = 5/9 °C. Như vậy ta có :

  `0,85\ "Btu"/("lbm °F") = 0,85\ (1054,8 "J")/(0,4536\ "kg"xx5/9 "°C") = 3558\ "J"/("kg °C") `


Bài tập 2

 

Lò điện A có công suất là 50 kW. Bếp B mỗi giờ đun sôi được 200 lbm nước từ 70 ºF. Hỏi công suất của thiết bị nào lớn hơn ? Lớn hơn mấy lần ?

Thiết bị có công suất lớn hơn là      

Lời giải

Để so sánh công suất của hai thiết bị, ta cần tinh công suất của bếp B. Trong một giờ, lượng nhiệt bếp này cung cấp được tính bằng công thức :

   Q  =  MC(Tsau - Tđầu)

Trong đó :

   M  =  200 lbm  =  200 × 0,4536 kg  =  90,72 kg

   C  =  4186 J•kg-1độ-1 (nhiệt dung riêng của nước)

   Tsau  =  100 ºC (nhiệt độ sôi của nước)

   Tđầu  =  70 ºF  =  (70 - 32) × 5/9  =  21,11 ºC

Nên :

   Q  =  90,72 × 4186 × (100 - 21,11)  =  29.959.000 J  =  29.959 kJ

Vậy công suất bếp B là :   29.959 / 3600  =  8,321 kW.

Nên công suất lò A lớn hơn bếp B :  50 / 8,321  =  6 lần.


Bài tập 3

 

Công suất nhiệt tỏa ra từ một bề mặt có diện tích A và nhiệt độ T vào môi trường có nhiệt độ To được tính theo công thức :

   q  =  h A (T - To)

Đơn vị của h trong hệ SI là :

            


Bài tập 4

 

Vận tốc × diện tích có thứ nguyên là :

            

Đó là thứ nguyên của :

            

 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 09/12/2018