Giới thiệu chương "Đơn vị & Thứ nguyên"

Các hình thức đầu tiên của đơn vị đã xuất hiện rất sớm, vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 hay thứ 4 trước Công nguyên. Tuy nhiên khái niệm này chỉ bắt đầu trở nên quan trọng khi khoa học, kỹ thuật, công nghiệp và kinh tế phát triển (khoảng thế kỷ 16). Do nhu cầu cần thể hiện mối quan hệ giữa các đại lượng một cách đồng bộ mà ta cần phải sử dụng đơn vị. Từ đó các đơn vị dần dần phát triển.

Ngày nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, ta phải làm việc thường xuyên với các số liệu. Việc am hiểu và sử dụng thành thạo đơn vị của các số liệu này đóng một vai trò quan trọng. Nó giúp cho ta tránh được các sai sót, đôi khi rất nghiêm trọng.

Trong chương "Đơn vị và Thứ nguyên" này, trước hết ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm có liên quan đến đơn vị của các đại lượng. Tiếp theo chúng ta xem xét đến hệ đơn vị, tập hợp những đơn vị có những mối tương quan nhất định. Một số nét cơ bản của thứ nguyên cũng sẽ được đề cập. Một số bài tập cũng được đưa thêm vào để bạn vận dụng những hiểu biết về đơn vị và thứ nguyên.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 09/12/2018