Giới thiệu chương "Một số khái niệm cơ bản"

Cũng như nhiều ngành khoa học và kỹ thuật khác, nhiệt kỹ thuật có môt số khái niệm cơ bản. Bạn sẽ gặp những khái niệm này thường xuyên trong suốt chương trình. Trong chương này chúng ta sẽ giới thiệu các khái niệm ấy dưới dạng các định nghĩa, tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Trong trường hợp đó là các đại lượng thì trình bày thêm các công thức, phương trình có liên quan.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét những khái niệm sau :

Một số bài tập cũng được đưa thêm vào để bạn vận dụng những kiến thức thu thập được qua chương này.

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 10/12/2018