Giới thiệu chương "Một số tính chất nhiệt"

Rất nhiều tính chất hay thông số của vật chất phụ thuộc vào nhiệt độ, nên khi nhiệt độ thay đổi, các tính chất hoặc thông số này cũng thay đổi theo, trong một số trường hợp là rất đáng kể. Ở áp suất khí quyển, nước ở 99ºC và 101ºC có những tính chất rất khác nhau.

Trong chương này, trước hết ta sẽ xem xét về các trạng thái của vật chất và sự thay đổi của trạng thái đó theo nhiệt độ. Một trong các trạng thái có nhiều ý nghĩa đến chương trình nhiệt kỹ thuật, trạng thái khí, được khảo sát trong phần khí lý tưởng. Phần hỗn hợp khí lý tưởng giúp ta một số phương pháp để khảo sát trong trường hợp đối tượng khảo sát không chỉ gồm duy nhất một loại khí. Sau đó, một trong những thông số quan trọng trong tính toán nhiệt được đề cập đến, đó là nhiệt dung riêng. Ngoài ra, một số bài tập được đưa vào để bạn làm quen với các tính toán có liên quan.

Chúc các bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp.



 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 11/12/2018