Giới thiệu các phụ lục về Nhiệt kỹ thuật 

Các phụ lục này cung cấp cho bạn một số số liệu cũng như công cụ cơ bản thường dùng trong các tính toán có liên quan đến nhiệt trong một số quá trình thông dụng trong công nghệ thực phẩm cũng như một số lĩnh vực khác.

Nội dung các phụ lục gồm:

Phụ lục 1 Đơn vị & Thứ nguyên

Phụ lục 3 Tính chất nhiệt của vật chất

Phụ lục 5 Hơi nước

Phụ lục 6 Không khí ẩm

Phụ lục 8 Thiết bị nhiệt động

Hy vọng bạn tìm thấy các dữ liệu cần thiết cho yêu cầu của mình.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 21/12/2018