Phân loại các quá trình lên men

Lên men là một quá trình phong phú và đa dạng về nhiều mặt, do đó chúng ta có nhiều kỹ thuật lên men khác nhau. Ta có thể phân loại chúng theo một số cách dựa vào các tiêu chí sau:

  • Dựa vào loại vi sinh vật dùng để lên men, ta có lên men bằng vi khuẩn, bằng nấm men, hay bằng nấm mốc. Cũng có khi người ta sử dụng phối hợp hai loại vi sinh vật hay thậm chí nhiều hơn nữa.
  • Tùy theo vai trò của oxy khi lên men, ta có lên men hiếu khí và lên men kỵ khí. Tuy vậy cũng có trường hợp, trong quá trình lên men, có giai đoạn hiếu khí và cũng có giai đoạn kỵ khí.
  • Dựa vào tính liên tục của quá trình lên men : ta có thể tiến hành lên men từng mẻ, hoặc liên tục. Một dạng lên men liên tục đặc biệt là cơ chất không được bổ xung một cách liên tục mà được đưa vào môi trường lên men theo từng đợt (fed-batch).
  • Sản phẩm chính thu được từ quá trình lên men có thể là sinh khối của vi sinh vật (như nấm men), có thể là sản phẩm của quá trình trao đổi chất của vi sinh vật (etanol), cũng có thể là sự chuyển hóa của nguyên liệu ban đầu (steroit, xử lý nước thải)Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019