Giới thiệu chương "Động học quá trình lên men"

Trong quá trình lên men, một số tính chất và thông số của môi trường lên men cũng như của vi sinh vật sẽ thay đổi. Ta cần phải có những hiểu biết về sự thay đổi này để điều khiển quá trình lên men theo hướng có lợi. Động học quá trình lên men khảo sát những thay đổi đó theo thời gian. Trong chương này ta sẽ khảo sát sự biến đổi theo thời gian của vi sinh vật, của sản phẩm, và của cơ chất & dưỡng chất, cũng như một số vấn đề có liên quan.

Nội dung của chương này gồm :

Bên cạnh đó, chương này cũng bao gồm một số câu hỏi và bài tập để hỗ trợ bạn trong việc nắm bắt các nội dung của chương.

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019