So sánh một số thiết bị lên men

Qua các phần trình bày trước, ta thấy rằng phương pháp khuấy trộn có ảnh hưởng đáng kể đến các tính chất đặc điểm của thiết bị lên men. Phần so sánh các loại thiết bị lên men dưới đây cũng chủ yếu căn cứ vào tiêu chí này.

Trên cơ sở phân tích các thiết bị lên men đang sử dụng, người ta đi đến một số kết luận sau:

Các thiết bị lên men dùng khuấy trộn cơ học có ưu thế khi:

Các thiết bị sử dụng phương pháp sục khí thông thường có ưu thế khi:

Các thiết bị sục khí có dùng ống tuần hoàn có ưu thế khi:

Qua phần trình bày trên, ta thấy rằng thể tích là một trong các thông số quan trọng để quyết định việc chọn lựa thiết bị lên men. Bảng 1 giúp ta có một cái nhìn khái quát về mối tương quan giữa sản phẩm và thể tích của thiết bị lên men.

Bảng 1 Thể tích của một số thiết bị lên men
Sản phẩm Thể tích (m3)
Probiotic 0,01 - 0, 15
Steroit 0,03 - 0,20
Vắc xin 0,05 - 0,50
Nuôi cấy mô 0,1 - 1 
Gum xanthan 50 - 100
Enzym công nghiệp 50 - 250
Bột ngọt 150 - 250
Axit xitric 200 - 400
Protein đơn bào 150 - 1500
Xử lý nước thải 1500 - 10.000Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 04/01/2019