Khái quát về xử lý không khí

Trong các quá trình lên men hiếu khí, mỗi phút ta phải cung cấp cho thiết bị lên men một lượng không khí tương đương với 0,5 đến 2 lần thể tích của thùng lên men. Trong đa số trường hợp, chất lượng khí trời không thể đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của thùng lên men. Tùy theo địa điểm, trong một m3 khí trời chứa:

Do đó không khí đưa vào thiết bị lên men cần phải được xử lý. Ta có những phương pháp sau để xử lý không khí:

Trong các phương pháp này, lọc là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất do thực hiện đơn giản, hiệu quả và chi phí thấp. Một số đặc điểm chính của lọc khí của các thiết bị lên men là :
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019